Polityka prywatności aplikacji mobilnej VisiMed (VisiMed+)


Wydana w dniu 11.05.2020 r. przez:

Nazwa KAMSOFT Spółka Akcyjna Nr NIP 9542685559
Adres 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133 REGON 241371988
Organ Rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS Numer KRS 0000345075
Kapitał zakładowy 52 600 000.00 zł, opłacony w całości Numer BDO 000265137

I. Informacje ogólne

Producentem aplikacji mobilnej VisiMed jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, szczegółowe dane powyżej.

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników aplikacji mobilnej VisiMed, KAMSOFT S.A. opracowała niniejszą Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników.

Proces bezpieczeństwa informacji został w KAMSOFT S.A. zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001:2013 oraz uzupełniony o wymogi prawa regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Dane osobowe i Bezpieczeństwo Danych

W związku z udostępnianiem aplikacji mobilnej VisiMed, KAMSOFT S.A. nie przetwarza, w tym nie gromadzi, danych osobowych użytkownika.

Tworzone w ramach aplikacji VisiMed Konta OSOZ, są Anonimowymi Kontami Zdrowotnymi. Więcej informacji o Kontach OSOZ znajduje się w Regulaminie www.osoz.pl/RegulaminUzytkownikaOSOZ

W celu korzystania z aplikacji mobilnej VisiMed może być jednak konieczne podanie przez użytkownika danych osobowych, przy czym dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na urządzeniu mobilnym użytkownika w postaci wizytówki. 

Na wyraźne polecenie użytkownika, dane użytkownika zapisane w wizytówce mogą zostać przekazane wskazanemu przez niego podmiotowi np. placówce medycznej w celu zarejestrowania wizyty. Przekazywane dane są zabezpieczone w taki sposób, aby niemożliwe było ich odczytanie zarówno przez KAMSOFT S.A. jak i podmioty trzecie (inne niż podmiot wskazany przez użytkownika).

Ponadto, w ramach aplikacji VisiMed istnieje możliwość zalogowania się do Konta OSOZ za pośrednictwem usług logowania udostępnianych przez podmioty trzecie (Google, Facebook i inne). W przypadku wyboru takiej metody, użytkownik zostaje przekierowany na stronę podmiotu trzeciego (Google, Facebook i inne), gdzie podaje swoje dane w celu uwierzytelnienia. W przypadku prawidłowego uwierzytelnienia, aplikacja VisiMed wykorzystuje wyłącznie identyfikator użytkownika otrzymany od podmiotu trzeciego (Google, Facebook i inne), pozostałe dane otrzymywane od takiego podmiotu nie są w żaden sposób wykorzystywane ani utrwalane. Identyfikator użytkownika uzyskany od podmiotu trzeciego (Google, Facebook i inne) jest przetwarzany wyłącznie na urządzeniu mobilnym użytkownika i wyłącznie w celu zalogowania do Konta OSOZ. KAMSOFT S.A. nie uzyskuje dostępu do danych podanych przez użytkownika w procesie uwierzytelnienia. 

W celu usunięcia danych wykorzystywanych do logowania za pośrednictwem podmiotów trzecich (Google, Facebook i inne), użytkownik może w każdym czasie usunąć daną metodę uwierzytelniania z poziomu aplikacji VisiMed (przy czym konieczne jest pozostawienie przez użytkownika co najmniej jednej, innej metody uwierzytelniania).

Użytkownik może w każdej chwili dokonać także usunięcia Konta OSOZ poprzez wybranie opcji „Usuń konto” dostępnej w zakładce ustawienia w aplikacji VisiMed, co jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych użytkownika, w tym danych zapisanych w wizytówce oraz danych wykorzystywanych do logowania za pośrednictwem podmiotów trzecich (Google, Facebook i inne).

Zobacz jak usunąć Konto OSOZ

III. Dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym

Aplikacja mobilna VisiMed może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  1. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR m.in. w celach potwierdzania obecności użytkownika w danym miejscu (np. w placówce medycznej), wczytywania dokonanych rezerwacji, e-recept oraz wczytania karty;
  2. kontaktów w celach uzyskania informacji o podpiętych kontach mail, informacje te zostaną użyte do uzyskania dostępu do dysku Google Drive(w celach wymienionych w punkcie 4 oraz kalendarza(w celach wymienionych w punkcie 5;
  3. kalendarza w celach zapisania, edytowania i usuwania przypomnień związanych z zarejestrowanymi wizytami lekarskiej lub innymi zdarzeniami utworzonymi przez aplikację VisiMed;
  4. Google Drive lub iCloud – w celach zapisu, edytowania i usuwania plików utworzonych tylko i wyłącznie przez aplikacje VisiMed, KtoMaLek lub KSPartner w których zapisane będą dane potrzebne do realizowania funkcjonalności dostępnych w wyżej wymienionych aplikacjach.

Uprawnienia aplikacji mobilnej użytkownik może wyłączyć lub odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji. W celu zalogowania się do aplikacji mobilnej VisiMed na urządzeniu z systemem iOS, możliwe jest skorzystanie z technologii Touch ID lub Face ID, służących do weryfikacji tożsamości użytkownika na podstawie jego danych biometrycznych. KAMSOFT S.A. nie przechowuje żadnych danych biometrycznych użytkowników, dane te znajdują się wyłącznie po stronie dostawcy urządzenia (Apple).

IV. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@osoz.pl.

V. Postanowienia końcowe

KAMSOFT S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności w sytuacji zmian prawnych lub związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych.